Overgang v(s)o naar mbo: KAIRO

Wat is KAIRO?

KAIRO is een onderwijs-behandelprogramma van het dr. Leo Kannerhuis voor jongeren/jong-volwassenen met een diagnose in het autistisch spectrum. KAIRO staat voor Kennisontwikkeling Autismebehandeling en Integratie Regulier Onderwijs. Het programma biedt een intensief trainingsprogramma van 7 weken, waarin deelnemers voorafgaand aan de start op een ROC worden voorbereid op het mbo-onderwijs.

Het trainingsprogramma richt zich op:

  • het verwerven van inzicht bij studenten in wat het autisme in hun individuele situatie en voor hun studie aan het ROC betekent
  • het verwerven van inzicht bij studenten in hun sterke en zwakke kanten en hoe zich dat verhoudt tot de benodigde competenties voor het mbo
  • het ontwikkelen van vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle onderwijs- en beroepscarrière op het ROC en daarna
  • het opheffen van blokkades in de persoonlijkheidsontwikkeling, gericht op een beter functioneren op het ROC
  • begeleiden van studenten bij de transitie van v(s)o naar mbo.

KAIRO Graafschap College

Afgelopen jaar is in een samenwerking tussen het dr. Leo Kannerhuis, Vso De Isselborgh en het Graafschap College een pilot van KAIRO gestart. Dit programma is positief geëvalueerd en zal dit kalenderjaar opnieuw worden uitgevoerd. In dit programma is een orthopedagoog van het Graafschap College al betrokken in de trainingsfase vóór de zomervakantie. De deelnemers volgen gedurende de eerste periode van hun opleiding bij dezelfde orthopedagoog van het Graafschap College een trainingsprogramma dat nauw aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk zoals zij die beleven. Hierin kan worden teruggegrepen op de trainingen van vóór de zomervakantie.

Op dit moment inventariseren wij of er vanuit het voortgezet (speciaal) onderwijs behoefte is om dit programma in te zetten voor leerlingen met een diagnose in het autistisch spectrum die de overstap gaan maken naar een opleiding op het Graafschap College. Er zijn al enkele aanmeldingen binnen. Zo nodig kan een tweede groep (minimaal 5, maximaal 10 leerlingen) worden gevormd.

Zijn er op uw school leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, dan vernemen wij dat graag voor 8 februari 2018. Via onderstaande contactgegevens kunt u doorgeven hoeveel leerlingen het van uw school zou betreffen. Ook voor inhoudelijk overleg kunt u contact opnemen met Britt Ketelaar, orthopedagoog van het Graafschap College.

E-mail Britt Ketelaar: b.ketelaar@graafschapcollege.nl
Telefoon Britt Ketelaar: 06 40821646

Reageren